XSTK‎ > ‎

Kế hoạch lên lớp theo tuần


Tuần 17 - 18 - 19 - 20

đăng 04:18, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

Thi cuối kỳ
 • Lý thuyết mẫu (15 câu)
 • Kiểm định giả thuyết (15 câu)
 • Tương quan và hồi qui (10 câu)

Tuần 16

đăng 04:16, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 04:24, 12 thg 5, 2012 ]

6.1. Vấn đề hồi qui và đường hồi qui tuyến tính
 • Vấn đề hồi qui
 • Đường hồi qui thực nghiệm
 • Đường hồi qui tuyến tính
6.2. Hệ số tương quan
 • Công thức tính hệ số tương quan và ý nghĩa
 • Mối quan hệ giữa hệ số tương quan và hệ số của đường hồi qui tuyến tính
 • Phương sai dư

Công bố điểm chuyên đề

 • Điểm chuyên đề công bố công khai trên lớp và trên trang website của thầy
 • Trong vòng 3 ngày sau khi công bố, các nhóm không có ý kiến thắc mắc thầy sẽ chốt điểm
 • Khi thắc mắc, các nhóm phải chỉ rõ tiêu chí nào chưa rõ ràng, có thể điện thoại hoặc bằng mail đã đăng ký từ đầu thành lập nhóm
 • Thầy hồi âm trực tiếp hoặc qua mail

Tuần 15

đăng 04:13, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 06:27, 11 thg 9, 2015 ]

4.4. Kiểm định phi tham số
 • Kiểm định sự phù hợp
 • Kiểm định luật phân phối
 • Kiểm định tính độc lập

Tuần 14

đăng 04:11, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 04:26, 12 thg 5, 2012 ]

4.3. Kiểm định giả thuyết về tỉ lệ
 • Kiểm định về một tỉ lệ
 • Kiểm định về hai tỉ lệ

Kiểm tra việc nộp chuyên đề và sinh viên ký tên

 • Các nhóm phải nộp bài trước qua mail của thầy
 • Kiểm tra đúng bài đã nộp trong máy tính của thầy
 • Xuất trình thẻ sinh viên và ký tên
 • Sinh viên không ký tên xem như không làm chuyên đề

Tuần 13

đăng 04:09, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

4.1. Kiểm định giả thuyết thống kê
 • Khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê
 • Sai lầm và mức ý nghĩa
 • Các bước tiến hành kiểm định
4.2. Kiểm định giả thuyết về trung bình
 • Kiểm định về một trung bình
 • Kiểm định về hai trung bình

Tuần 12

đăng 04:05, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 06:28, 11 thg 9, 2015 ]

4.3. Kích thước mẫu
 • Vấn đề và giải pháp
 • Xác định kích thước mẫu

Tuần 11

đăng 04:04, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 06:27, 11 thg 9, 2015 ]

4.2. Ước lượng thống kê
 • Ước lượng điểm
 • Ước lượng khoảng tin cậy

Tuần 10

đăng 04:01, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 06:26, 11 thg 9, 2015 ]

4.1. Điều tra chọn mẫu
 • Đám đông và mẫu
 • Phương pháp chọn mẫu
 • Đặc trưng của mẫu

Tuần 08

đăng 03:57, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

3.4. Một số phân phối liên tục
 • Phân phối đều
 • Phân phối chuẩn
 • Xấp xỉ phân phối chuẩn

Tuần 07

đăng 03:56, 12 thg 5, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

3.3. Một số phân phối rời rạc
 • Phân phối nhị thức
 • Phân phối Poisson

1-10 of 16