SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Phân tích mối liên hệ giữa thời gian tự học và kết quả học tập (01 ĐH LT CK)   1375k v. 1 01:28, 26 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  98k v. 1 18:51, 13 thg 1, 2014 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
Phiếu nhập 10 tiêu chí  58k v. 1 19:10, 13 thg 1, 2014 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  102k v. 1 19:10, 13 thg 1, 2014 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
Phiếu nhập 9 tiêu chí  57k v. 1 19:10, 13 thg 1, 2014 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử cuối kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  372k v. 1 15:39, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử cuối kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  372k v. 1 15:39, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử cuối kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  373k v. 1 15:40, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử cuối kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  372k v. 1 15:41, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử cuối kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  373k v. 1 15:41, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử cuối kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  371k v. 1 15:41, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  381k v. 1 15:10, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  382k v. 1 15:11, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  382k v. 1 15:11, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  381k v. 1 15:12, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  381k v. 1 15:12, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi thử giữa kỳ theo cấu trúc đề thi (40 câu, 75 phút)  381k v. 1 15:13, 5 thg 10, 2013 Kiệt Dương Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Phiếu thăm dò chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại doanh nghiệp  74k v. 1 19:21, 10 thg 10, 2011 Kiệt Dương Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu phiếu điều tra (tham khảo)  246k v. 1 19:21, 10 thg 10, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Chuyên đề báo cáo trên lớp của SV 02ĐHTP [12/2012]  3791k v. 1 01:29, 26 thg 12, 2012 Kiệt Dương Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Tổng hợp kết quả điều tra chất lượng đào tạo của Trường CĐ CNTP TP.HCM tại doanh nghiệp năm 2008.  40k v. 1 19:14, 10 thg 10, 2011 Kiệt Dương Hoàng