XSTK‎ > ‎

Bài giảng

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
  160k v. 1 17:08, 9 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  160k v. 1 17:09, 9 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  160k v. 1 17:09, 9 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  160k v. 1 17:09, 9 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  160k v. 1 17:09, 9 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  159k v. 1 15:49, 11 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  159k v. 1 15:49, 11 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ĉ
Xem Tải xuống
  159k v. 1 15:50, 11 thg 5, 2016 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất  403k v. 1 00:02, 11 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Biến ngẫu nhiên  412k v. 1 00:02, 11 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Một số phân phối thường gặp  350k v. 1 00:03, 11 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Lý thuyết mẫu  271k v. 1 00:03, 11 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giảng của Thầy Dương Hoàng Kiệt  104k v. 1 09:50, 25 thg 11, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Ước lượng thống kê  299k v. 1 00:04, 11 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Hồi qui và tương quan  194k v. 1 00:04, 11 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ sung kiến thức bài định nghĩa xác suất.  39k v. 1 00:37, 11 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  117k v. 1 09:53, 23 thg 8, 2013 Kiệt Dương Hoàng
Comments