A2 - C2

CẤU TRÚC ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 (2012 - 2013)

1. Ma trận: 10 câu (7+3)
2. Định thức của ma trận vuông: 7 câu (4+3)
3. Ma trận nghịch đảo
4. Hạng ma trận
5. Giải hệ phương trình tuyến tính

CẤU TRÚC ĐỀ THI CUỐI KỲ (2011 - 2012)


Các em ôn tập cuối kỳ theo cấu trúc sau đây:

1) Không gian vector, không gian con (6 câu)
2) Phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính, tổ hợp tuyến tính (6 câu)
3) Cơ sở, số chiều, tọa độ (6 câu)
4) Không gian Euclide (6 câu)
5) Ánh xạ tuyến tính (5 câu)
6) Trị riêng, vector riêng, chéo hóa (5 câu)
7) Dạng toàn phương (6 câu)