A1 - C1‎ > ‎

Hướng dẫn chuyên đề

Môn Toán cao cấp A1 - C1 có 21 chuyên đề dưới đây:
    [00]. Giới hạn dãy số
    [01]. Hàm số
    [02]. Giới hạn hàm số (không trên không)
    [03]. Giới hạn hàm số (vô cùng trên vô cùng)
    [04]. Giới hạn hàm số (một mũ vô cùng)
    [05]. Vô cùng bé và vô cùng lớn
    [06]. Hàm số liên tục
    [07]. Đạo hàm cấp 1
    [08]. Đạo hàm cấp cao
    [09]. Đạo hàm hàm ẩn
    [10]. Đạo hàm hàm cho bởi phương trình tham số
    [11]. Vi phân
    [12]. Khai triển Taylor và Maclaurin
    [13]. Ứng dụng đạo hàm (đơn điệu, cực trị, lồi lõm và điểm uốn, tiệm cận)
    [14]. Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế
    [15]. Nguyên hàm
    [16]. Tích phân bất định
    [17]. Tích phân xác định
    [18]. Ứng dụng tích phân
    [19]. Tích phân suy rộng loại 1
    [20]. Tích phân suy rộng loại 2

Làm sao biết nhóm mình thực hiện chuyên đề nào?
    1. Thành lập nhóm tối đa 11 sinh viên
    2. Lấy tổng 2 số cuối cùng trong mã số sinh viên của các thành viên trong nhóm chia 21, số dư là số chuyên đề. Ví dụ: Nhóm có 5 thành viên với chữ số cuối cùng trong mã số tương ứng là 00; 05; 07; 02; 16 thì số chuyên đề của nhóm là [9] vì (00 + 05 + 07 + 02 + 16)/21 dư 9.

Cách thực hiện chuyên đề:
    Download file chuyên đề tương ứng và thực hiện đúng các yêu cầu.

Thời gian nộp chuyên đề:
    Hạn chót tuần 14 (theo chương trình học trên lớp). Nộp trước buổi học, ký tên vào buổi học tuần 14.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạn dãy số  52k v. 1 21:42, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Hàm số  51k v. 1 21:43, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạn hàm số (0/0)  58k v. 1 21:43, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạn hàm số (vô cùng/vô cùng)  53k v. 1 21:43, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạm hàm số (một mũ vô cùng)  58k v. 1 21:43, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Vô cùng bé và vô cùng lớn  51k v. 1 21:44, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Hàm số liên tục  52k v. 1 21:44, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm cấp 1  51k v. 1 21:44, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm cấp cao  51k v. 1 21:44, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm hàm ẩn  51k v. 1 21:45, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm hàm cho bởi phương trình tham số  52k v. 1 21:45, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Vi phân  51k v. 1 21:45, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Khai triển Taylor và Maclaurin  56k v. 1 21:46, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Ứng dụng đạo hàm (đơn điệu, cực trị, lồi lõm, điểm uốn và tiệm cận)  56k v. 1 21:47, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế  52k v. 1 21:47, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyên hàm  51k v. 1 21:47, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân bất định  52k v. 1 21:47, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân xác định  51k v. 1 21:48, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Ứng dụng của tích phân  51k v. 1 21:48, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân suy rộng loại 1  52k v. 1 21:48, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân suy rộng loại 2  52k v. 1 21:48, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạn dãy số  52k v. 1 21:51, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Hàm số  51k v. 1 21:51, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạn hàm số (0/0)  58k v. 1 21:52, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạn hàm số (vô cùng/vô cùng)  53k v. 1 21:52, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Giới hạn hàm số (một mũ vô cùng)  58k v. 1 21:52, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Vô cùng bé và vô cùng lớn  51k v. 1 21:53, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Hàm số liên tục  52k v. 1 21:53, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm cấp 1  51k v. 1 21:53, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm cấp cao  51k v. 1 21:53, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm hàm ẩn  51k v. 1 21:55, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Đạo hàm hàm cho bởi phương trình tham số  52k v. 1 21:55, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
vi phân  51k v. 1 21:54, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Khai triển Taylor và Maclaurin  56k v. 1 21:54, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Ứng dụng đạo hàm (đơn điệu, cực trị, lồi lõm, điểm uốn và tiệm cận)  56k v. 1 21:50, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế  52k v. 1 21:50, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyên hàm  51k v. 1 21:49, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân bất định  52k v. 1 21:49, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân xác định  51k v. 1 21:49, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Ứng dụng của tích phân  51k v. 1 21:49, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân suy rộng loại 1  52k v. 1 21:49, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tích phân suy rộng loại 2  52k v. 1 21:49, 29 thg 10, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Comments