A1 - C1

CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2012 - 2013)
1. Hàm số: 8 câu (6+2)
2. Dãy số và giới hạn dãy: 10 câu (8+2)
3. Giới hạn hàm số: 10 câu (8+2)
4. Đạo hàm và vi phân: 6 câu (4+2)
5. Ứng dụng đạo hàm: 6 câu (4+2)