Thông báo

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL VÀ CẢI TIẾN THỨ 7 TIẾT 8-12

đăng 00:25 06-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chuyên đề: 5S trong quản lí và cải tiến
       
Điểm tổng 12 thành viên: 102 (một không hai)

Chuyên đề: Quản lí chất lượng toàn diện (TQM)
        Điểm tổng 09 thành viên: 75 (bảy năm)

Chuyên đề: Cải tiến chất lượng (QI)
       
Điểm tổng 09 thành viên: 78 (bảy tám)

Chuyên đề: Triển khai Kaizen
        Điểm tổng 06 thành viên: 53 (năm ba)

Chuyên đề: Chất lượng trong dịch vụ
       
Điểm tổng 07 thành viên: 60 (sáu không)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trước 17h ngày 06/06/2015.

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL VÀ CẢI TIẾN THỨ 7 TIẾT 5-6

đăng 23:28 05-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 00:30 06-06-2015 ]

Chuyên đề: Triển khai Keizen
       
Điểm tổng 12 thành viên: 100 (một không không)

Chuyên đề: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng
        Điểm tổng 11 thành viên: 90 (chín không)

Chuyên đề: Chi phí chất lượng
        Điểm tổng 08 thành viên: 66 (sáu sáu)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trong ngày hôm nay (06/06/2015).

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ LỚP QLCL & CẢI TIẾN THỨ 5 TIẾT 5-6

đăng 23:11 03-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 23:13 03-06-2015 ]

Chuyên đề: Chất lượng và các mối quan hệ của chất lượng
        Điểm tổng 13 thành viên: 105 (một không năm)

Chuyên đề: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng
        Điểm tổng 12 thành viên: 100 (một không không)

Trưởng hai nhóm trên thực hiện việc chia điểm cho thành viên (không bình quân, điểm lẻ 0,5) gửi mail về cho thầy trong ngày hôm nay (04/06/2015).

HỆ THỐNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN

đăng 19:50 01-06-2015 bởi Kiệt Dương Hoàng

Các em sinh viên lớp Quản lý chất lượng và cải tiến (5 tiết - học chiều thứ 7) cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự buổi học hệ thống kiến thức của học phần.

+ Thứ 5 (04/6) tiết 5-6 tại P.A406
+ Thứ 7 (06/6) tiết 5-6 tại P.B201

ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 7 - 8

đăng 22:32 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 9 - 10

đăng 19:24 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 19:45 19-12-2014 ]


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM THỨ 4 TIẾT 13 - 16

đăng 18:23 19-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng


TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ THỨ 3 TIẾT 7 - 8

đăng 17:53 16-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Nguyễn Hồ Ngọc Diễm): Chuyên đề 04 (08 thành viên: 66 điểm)

Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Thị Trang): Chuyên đề 05 (09 thành viên: 60 điểm)

Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Cao Thị Yến Linh): Chuyên đề 07 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh): Chuyên đề 06 (08 thành viên: 66 điểm)

Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Huỳnh Hồng Hạnh): Chuyên đề 03 (11 thành viên: 95 điểm)

Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Vũ Thị Hiền): Chuyên đề 08 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thiên Vinh): Chuyên đề 01 (11 thành viên: 85 điểm)

Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Đặng Thanh Bình): Chuyên đề 02 (13 thành viên: 115 điểm)

Trưởng nhóm căn cứ trên tinh thần đóng góp của các thành viên tiến hành chia điểm tổng cho từng thành viên theo số lượng người trong nhóm mà Thầy đã công bố (điểm làm tròn đến 0,5 và KHÔNG được chia đều). Sau đó kết quả gửi mail cho Thầy chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.

Sinh viên sẽ xem điểm chính thức vào 8h00 ngày 20/12/2014 trên trang web này.

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 7 - 8

đăng 15:12 16-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 18:52 16-12-2014 ]

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Lê Thị Kiều Duyên): Chuyên đề 18 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Trần Hồ Duy Bảo): Chuyên đề 08 (11 thành viên: 85 điểm)

Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Đặng Thị Linh Hiếu): Chuyên đề 05 (8 thành viên: 60 điểm)

Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Thái Thị Ngọc Tuyền): Chuyên đề 16 (9 thành viên: 80 điểm)

Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Huỳnh Như): Chuyên đề 13 (9 thành viên: 50 điểm)

Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Huỳnh Thị Xuân Kiều): Chuyên đề 06 (13 thành viên: 105 điểm)

Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Mộng Tuyền): Chuyên đề 11 (9 thành viên: 50 điểm)

Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Trần Thị Mỹ Hạnh): Chuyên đề 15 (8 thành viên: 75 điểm)

Nhóm 9 (Nhóm trưởng: Huỳnh Phú Duy): Chuyên đề 04 (12 thành viên: 100 điểm)

Nhóm 10 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Lê): Chuyên đề 09 (6 thành viên: 28 điểm)

Nhóm 11 (Nhóm trưởng: Đỗ Thị Lan Phương): Chuyên đề 02 (9 thành viên: 75 điểm)

Nhóm 12 (Nhóm trưởng: Lê Hoàng Phúc): Chuyên đề 12 (12 thành viên: 100 điểm)

Nhóm 13 (Nhóm trưởng: Lê Đỗ Bích Vân): Chuyên đề 03 (9 thành viên: 70 điểm)

Nhóm 14 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Mỹ): Chuyên đề 10 (13 thành viên: 105 điểm)

Nhóm 15 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Giang): Chuyên đề 01 (9 thành viên: 70 điểm)

Nhóm 16 (Nhóm trưởng: Nguyễn Thảo Anh Hằng): Chuyên đề 07 (11 thành viên: 80 điểm)

Trưởng nhóm căn cứ trên tinh thần đóng góp của các thành viên tiến hành chia điểm tổng cho từng thành viên theo số lượng người trong nhóm mà Thầy đã công bố (điểm làm tròn đến 0,5 và KHÔNG được chia đều). Sau đó kết quả gửi mail cho Thầy chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.

Sinh viên sẽ xem điểm chính thức vào 8h00 ngày 20/12/2014 trên trang web này.

TỔNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ THỨ 6 TIẾT 9 - 10

đăng 14:36 16-12-2014 bởi Kiệt Dương Hoàng

Nhóm 1 (Nhóm trưởng: Trịnh Thị Thanh Vi): Chuyên đề 11 (13 thành viên: 112 điểm)

Nhóm 2 (Nhóm trưởng: Lê Thị Thanh Phương): Chuyên đề 07 (10 thành viên: 82 điểm, không tính Lê Thúy Chi do không ký tên)

Nhóm 3 (Nhóm trưởng: Phan Thị Huỳnh Như): Chuyên đề 13 (13 thành viên: 97 điểm)

Nhóm 4 (Nhóm trưởng: Lê Ngọc Tân): Chuyên đề 16 (10 thành viên: 85 điểm)

Nhóm 5 (Nhóm trưởng: Phạm Trí Tài): Chuyên đề 14 (11 thành viên: 90 điểm)

Nhóm 6 (Nhóm trưởng: Phạm Hoàng Anh Phương): Chuyên đề 09 (9 thành viên: 75 điểm)

Nhóm 7 (Nhóm trưởng: Phạm Thị Hoàng Thương): Chuyên đề 18 (7 thành viên: 60 điểm)

Nhóm 8 (Nhóm trưởng: Lê Công Hà Quí): Chuyên đề 02 (11 thành viên: 95 điểm)

Trưởng nhóm căn cứ trên tinh thần đóng góp của các thành viên tiến hành chia điểm tổng cho từng thành viên theo số lượng người trong nhóm mà Thầy đã công bố (điểm làm tròn đến 0,5 và KHÔNG được chia đều). Sau đó kết quả gửi mail cho Thầy chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.

Sinh viên sẽ xem điểm chính thức vào 8h00 ngày 20/12/2014 trên trang web này.


1-10 of 171