QHTN‎ > ‎

Kế hoạch lên lớp theo tuần

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM

NĂM HỌC 2013 – 2014

Đối tượng: Sinh viên ĐH/CĐ

Tài liệu tham khảo chính:

[1]. Nguyễn Hữu Lộc, Qui hoạch và phân tích thực nghiệm, Nxb ĐHQG Tp.HCM, 2011.

[2]. Bùi Minh Trí, Xác suất thống kê và qui hoạch thực nghiệm, Nxb KHKT, 2011.

[3]. Dương Hoàng Kiệt, Bài tập Qui hoạch thực nghiệm, Trường ĐH CNTP Tp.HCM, Lưu hành nội bộ, 2013.

Tuần

Nội dung

Phương pháp/phương tiện

Ghi chú

01

Giới thiệu môn học quy hoạch thực nghiệm và hướng dẫn thực hiện chuyên đề, bắt thăm chuyên đề

Thuyết trình, powerpoint

 

02

Bổ túc kiến thức xác suất thống kê, ma trận, định thức, hàm nhiều biến

Thuyết trình, powerpoint

 

03

Định nghĩa QHTN và xác định các thông số thực nghiệm

Phương sai tái hiện của một thí nghiệm và một cuộc thí nghiệm

Thuyết trình, powerpoint

 

04

Tổng quan phân tích tương quan và hồi qui

Phương pháp bình phương cực tiểu (áp dụng cho một nhân tố)

Thuyết trình, powerpoint

 

05

Phương pháp bình phương cực tiểu (phương pháp ma trận, áp dụng cho k nhân tố)

Thuyết trình, powerpoint

 

06

Phương pháp bình phương cực tiểu (đánh giá kết quả)

Thuyết trình, powerpoint

 

07

Phương pháp Chebyshev

Thuyết trình, powerpoint

 

08

Báo cáo thuyết trình của các nhóm chuyên đề 01, 02, 03, 04 và 05.

SV báo cáo thuyết trình bằng powerpoint

 

Sinh viên nghỉ thi giữa kỳ các môn khác

09

Quy hoạch trực giao

Qui hoạch trực giao cấp 1

Thuyết trình, powerpoint

 

10

Qui hoạch trực giao cấp 1 (tiếp theo)

Thuyết trình, powerpoint

 

11

Quy hoạch trực giao cấp 2

Thuyết trình, powerpoint

 

12

Quy hoạch trực giao cấp 2 (tiếp theo)

Thuyết trình, powerpoint

 

13

Quy hoạch thực nghiệm riêng phần

Thuyết trình, powerpoint

 

14

Báo cáo thuyết trình của các nhóm chuyên đề 06, 07, 08, 09 và 10.

SV báo cáo thuyết trình bằng powerpoint

 

15

Một số phương pháp qui hoạch khác

Ôn tập thi cuối học phần

Vấn đáp – hệ thống

 

Thi cuối học phần (đề chung toàn trường)

Tự luận 4 câu 60 phút

 

Tuần 10

đăng 18:28, 16 thg 12, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 18:34, 16 thg 12, 2012 ]

Đang soạn QHTN

Tuần 08

đăng 18:42, 5 thg 10, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

Báo cáo chuyên đề (ANOVA)
 • Phân tích phương sai một nhân tố
 • Phân tích phương sai hai nhân tố không lặp
 • Phân tích phương sai hai nhân tố có lặp
 • Một số phần mềm phân tích hồi qui (Excel, SPSS, StatGraphics)

Tuần 07

đăng 18:35, 5 thg 10, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

Phương pháp Chebyshev
 • Tăng bậc mô hình như thế nào?
 • Khi nào thì dừng?
 • Các bước tiến hành

Tuần 06

đăng 18:32, 5 thg 10, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

Phương pháp bình phương cực tiểu (đánh giá kết quả)
 • Kiểm định sự bằng nhau của các phương sai tái hiện từng thí nghiệm
 • Kiểm định hệ số hồi qui bằng 0
 • Kiểm định sự phù hợp

Tuần 05

đăng 18:29, 5 thg 10, 2012 bởi Kiệt Dương Hoàng

Phương pháp bình phương cực tiểu (k nhân tố)
 • Đặt vấn đề
 • Mô hình hồi qui tuyến tính k nhân tố
 • Xác định hệ số hồi qui
 • Tuyến tính hóa một số mô hình phi tuyến

Tuần 04

đăng 17:58, 21 thg 9, 2011 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 18:27, 5 thg 10, 2012 ]

2.1. Tổng quan phân tích hồi qui và tương quan
2.2. Phương pháp bình phương cực tiểu
2.3. Mô hình hồi qui tuyến tính (một nhân tố)
 • Đặt vấn đề
 • Mô hình hồi qui tuyến tính một nhân tố
 • Xác định hệ số hồi qui

Tuần 03

đăng 00:59, 21 thg 9, 2011 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 18:22, 5 thg 10, 2012 ]

 • Đại lượng ngẫu nhiên
 • Đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và mẫu
 • Ước lượng điểm và ước lượng khoảng tin cậy
 • Kiểm định giả thuyết thống kê
 • Phương sai tái hiện

Tuần 02

đăng 00:50, 21 thg 9, 2011 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 00:59, 21 thg 9, 2011 ]

1.1. Định nghĩa Qui hoạch thực nghiệm
 • Định nghĩa
 • Đối tượng
 • Cơ sở toán học
 • Nguyên tắc
 • Phương pháp
1.2. Một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên
 • Bổ túc kiến thức đại số tuyến tính
 • Bổ túc kiến thức giải tích

Tuần 01

đăng 00:49, 21 thg 9, 2011 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 04:01, 24 thg 5, 2012 ]

Giới thiệu môn học, phương pháp làm việc và hướng dẫn chuyên đề.

1-9 of 9