HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
 • Chia nhóm: SV tự lập nhóm 9 - 13 người
 • Chuyên đề là sản phẩm làm việc của nhóm SV minh chứng quá trình lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu đặt ra đối với mỗi học phần.
 • Sản phẩm này trình bày trên file Powerpoint 2003/20007/2010 (theo mẫu), nộp 01 lần vào tuần 14 thực học, công bố điểm trên website này vào tuần 16.
 • Trình bày công thức toán trên Powerpoint 2003:  Insert - Object - Microsoft Equation 3.0 - Nhập công thức - Ok - Chỉnh công thức theo slide trình chiếu (đối với Powerpoint 2007/2010:  Insert - chọn Equation hoặc Symbol - chọn ký hiệu toán).
 • Cấu trúc file báo cáo:
 • Slide trang bìa (logo, tên trường, khoa đang học, tên chuyên đề, GV hướng dẫn, nhóm SV, ngày hoàn thành)

  Slide kế hoạch thực hiện (5W – 1H)

  Slide đặt vấn đề

  Slide giải quyết vấn đề (nội dung thực hiện)

  Slide kết luận vấn đề

  Slide tài liệu tham khảo

 • Cách nộp:
 • SV nộp file hoàn chỉnh về địa chỉ mail: kiettamgiang@yahoo.com

  Tuần 14 thực học tất cả sinh viên thực hiện chuyên đề mang theo thẻ sinh viên để ký tên.

  Tên file: Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.ppt hoặc Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.pptx


DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM

 

[01]. Phân tích phương sai (ANOVA) một nhân tố

1.      ANOVA là gì?

2.      Thực hiện như thế nào?

3.      Thao tác trên Excel

4.      Giải 3 bài tập

Tài liệu: Dương Hoàng Kiệt – phụ lục 10

[02]. Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố không lặp

1.      ANOVA là gì?

2.      Thực hiện như thế nào?

3.      Thao tác trên Excel

4.      Giải 3 bài tập

Tài liệu: Dương Hoàng Kiệt – phụ lục 10

[03]. Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố có lặp

1.      ANOVA là gì?

2.      Thực hiện như thế nào?

3.      Thao tác trên Excel

4.      Giải 3 bài tập

Tài liệu: Dương Hoàng Kiệt – phụ lục 10

[04]. Sai số và khử sai số

1.      Sai số và phân loại sai số

2.      Phương pháp khử sai số

3.      Xác định phân phối của số liệu thực nghiệm

Tài liệu: Nguyễn Doãn Ý – chương 3

[05]. Phân tích tác động của các nhân tố không qua tham số

1.      Phân tích tác động giữa nhân tố này gây ra tính chất của nhân tố kia

2.      Phân tích tác động giữa hai nhân tố

Tài liệu: Lê Đức Ngọc – chương 5

[06]. Một số khái niệm về thiết kế thí nghiệm

Tài liệu: Nguyễn Đình Hiền – chương 3

[07]. Tối ưu hóa thực nghiệm (Phương pháp leo dốc Box – Willson)

1.      Ý tưởng phương pháp leo dốc

2.      Trình tự tối ưu theo phương pháp leo dốc

3.      Ví dụ minh họa

Tài liệu: Nguyễn Hữu Lộc – chương 8

[08]. Tối ưu hóa thực nghiệm (Phương pháp đơn hình đều)

1.      Ý tưởng phương pháp đơn hình đều

2.      Trình tự tối ưu theo phương pháp đơn hình đều

3.      Ví dụ minh họa

Tài liệu: Nguyễn Hữu Lộc – chương 8

[09]. Một số khái niệm và tham số thống kê thông dụng

1.      Tổng thể (đám đông) và mẫu

2.      Phân tổ thống kê

3.      Các loại biểu đồ trong thống kê

4.      Các tham số đặc trưng về vị trí

5.      Các tham số đặc trưng về sự phân tán

Tài liệu: Trần Văn Chính – Chương 1

[10]. Tương quan và hồi qui phi tuyến tính (1 nhân tố)

1.      Tương quan và hồi qui tuyến tính (1 nhân tố)

2.      Tương quan và hồi qui phi tuyến tính (1 nhân tố)

3.      Thao tác trên Excel

Tài liệu: Trần Văn Chính – Chương 5

Tải file đăng ký ở cuối trang này (Huong dan chuyen de QHTN.pdf).

 

 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ (30%)

 

TT

Tiêu chí

Điểm

1

Hình thức đúng biểu mẫu và báo cáo đúng thời gian

1,0

2

Kế hoạch làm việc nhóm

0,5

3

Đặt vấn đề

0,5

4

Giải quyết vấn đề

5,0

5

Kết thúc vấn đề

0,5

6

Tài liệu trích dẫn

0,5

7

Thuyết trình (powerpoint)

1,0

8

Trả lời câu hỏi

1,0

Tổng điểm

10

Lưu ý:

1.      Tất cả chuyên đề đều phải bảo vệ trên lớp theo đúng thời gian qui định, khi bảo vệ phải có đầy đủ các thành viên trong nhóm;

2.      Sau khi nhận được điểm tổng (là tích của số thành viên trong nhóm với điểm chuyên đề), trưởng nhóm về hội ý với nhóm để thảo luận chia điểm cho từng thành viên của nhóm (tùy theo đóng góp), nộp lại bảng điểm cho Thầy có chữ ký của tất cả các thành viên trong nhóm;

3.      Trưởng nhóm làm việc với Thầy để xác nhận điểm cuối cùng và chứng kiến Thầy vào điểm trong danh sách theo qui định của Trường. Đây là danh sách điểm chính thức, Trưởng nhóm có trách nhiệm thông báo đến từng thành viên;

4.      Mọi khiếu nại của sinh viên về điểm có thể liên hệ với Thầy bằng cách gặp trực tiếp (theo lịch tiếp sinh viên), điện thoại hoặc gửi email.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Phân tích phương sai một nhân tố   214k v. 1 05:36, 14 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Vấn đề hồi qui và đường hồi qui tuyến tính  223k v. 1 18:28, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Một số đường hồi qui tuyến tính  224k v. 1 18:29, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Phương pháp bình phương cực tiểu  231k v. 1 18:29, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Phương pháp Chebyshev cho hàm đa thức 1 biến  232k v. 1 18:33, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Qui hoạch trực giao cấp 1  228k v. 1 18:33, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Qui hoạch trực giao cấp 2  230k v. 1 18:36, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Qui hoạch thực nghiệm riêng phần  229k v. 1 18:38, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Một số bài toán thực tế  218k v. 1 18:41, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài tập qui hoạch thực nghiệm phần 1  228k v. 1 18:43, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Bài tập qui hoạch thực nghiệm phần 2  228k v. 1 18:48, 10 thg 9, 2011 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Phân tích phương sai hai nhân tố  214k v. 1 05:35, 14 thg 9, 2012 Kiệt Dương Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
  214k v. 1 21:46, 2 thg 9, 2013 Kiệt Dương Hoàng