ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

                    

1.  Tên học phần                          : QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM

2.  Mã học phần                          : 18200012

3.  Số tín chỉ                                 : 2(2,0,4)

4.  Đối tượng                                : sinh viên đại học chính quy

5.  Phân bố thời gian                  :

    ─ Lý thuyết                             : 30 tiết

    ─ Tự học                                  : 60 tiết    

6.  Điều kiện tiên quyết

          Học phần trước: Xác suất thống kê (18200007).

7.  Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

-     Về kiến thức:

Đạt được một hệ thống kiến thức toán học ứng dụng về quy hoạch thực nghiệm, cơ bản và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:

+    Xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong qui hoạch thực nghiệm.

+    Phân tích tương quan và hồi qui.

+    Qui hoạch thực nghiệm toàn phần và riêng phần.

+    Các phương án thực nghiệm cấp hai.

-      Về kĩ năng:

+    Sưu tầm, tra cứu được tài liệu từ các nguồn khác nhau để thu thập thông tin cần thiết cho việc học tập học phần quy hoạch thực nghiệm.

+    Phân tích, tổng hợp và xử lý được các thông tin thu được để rút ra kết luận.

+    Vận dụng được các kiến thức để giải được các bài quy hoạch thực nghiệm.

-    Về thái độ:

+    Có hứng thú học môn qui hoạch thực nghiệm, yêu thích và tìm tòi khoa học;

+    Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn xác suất thống kê, cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.

+    Có ý thức vận dụng những hiểu biết qui hoạch thực nghiệm vào trong nghiên cứu khoa học, vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống và học tập.

8.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần

    Học phần này gồm các nội dung sau:

+    Xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong qui hoạch thực nghiệm.

+    Phân tích phương sai và hồi qui.

+    Qui hoạch thực nghiệm toàn phần và riêng phần.

+    Các phương án thực nghiệm cấp hai.

9.  Nhiệm vụ của sinh viên

    Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

-    Nghiên cứu bài học trước khi đến lớp, dự lớp 80% theo tổng số tiết trở lên.

-    Làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

-    Thi kết thúc học phần.

-    Làm chuyên đề.

10. Tài liệu học tập

    10.1. Sách, giáo trình chính

     [1] Nguyễn Hữu Lộc, Qui hoạch và phân tích thực nghiệm, Nxb ĐHQG Tp.HCM, 2011.

     [2] Dương Hoàng Kiệt, Bài tập Qui hoạch thực nghiệm, Trường ĐH CNTP Tp.HCM, 2012.

    10.2. Tài liệu tham khảo

    [1] Bùi Minh Trí, Xác suất thống kê và Qui hoạch thực nghiệm, Nxb ĐHBK – Hà Nội, 2011.

    [2] Nguyễn Doãn Ý, Xử lý số liệu thực nghiệm trong kỹ thuật, Nxb KHKT, 2009.

    [3] Douglas C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, Wiley & Sons, 2001.

11. Thang điểm thi: 10/10

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Làm chuyên đề: Trọng số 30%.

-    Thi cuối học phần (Tự luận): Trọng số 70%.

13. Nội dung học phần

13.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần

 

TT
Tên chương

Tổng số tiết hoặc giờ

Phân bố thời gian

(tiết hoặc giờ)

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

1

Chương 1. Xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong qui hoạch thực nghiệm

18

06

0

12

 

2

Chương 2. Phân tích tương quan và hồi quy

24

08

0

16

 

3

Chương 3. Qui hoạch thực nghiệm toàn phần và riêng phần

24

08

0

16

 

4

Chương 4. Các phương án thực nghiệm cấp hai

24

08

0

16

 

 

 

Tổng

90

30

0

60

 

 

13.2. Đề cương chi tiết của học phần

Chương 1. Xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong qui hoạch thực nghiệm

1.1.  Giới thiệu bài toán qui hoạch thực nghiệm

1.2.  Đánh giá thống kê các kết quả quan sát

1.3.  Ước lượng khoảng tin cậy

1.4.  Kiểm định giả thuyết thống kê

1.4.1. Loại bỏ quan sát có sai số lớn

1.4.2. Kiểm định luật phân phối

1.4.3. Kiểm định tính đồng nhất của phương sai

1.5.  Phương sai tái hiện

1.6.  Chọn mô hình toán trong qui hoạch thực nghiệm

Chương 2. Phân tích tương quan và hồi qui

2.1. Phân tích tương quan

2.2. Phân tích hồi qui

2.2.1. Khái niệm cơ bản

2.2.2. Phương pháp bình phương cực tiểu

2.2.3. Phân tích thống kê phương trình hồi qui

2.2.4. Một số dạng phương trình hồi qui

Chương 3. Qui hoạch thực nghiệm toàn phần và riêng phần

3.1. Thực nghiệm yếu tố toàn phần

3.2. Thực nghiệm yếu tố riêng phần

Chương 4. Các phương án thực nghiệm cấp hai

4.1. Phương án cấu trúc có tâm

4.2. Phương án trực giao cấp hai

4.3. Phương án quay bậc hai của Box và Hunter

14. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

-   Phấn (bút), bảng, micro.

-   Projector (tivi), laptop.

-   Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn.

15. Hướng dẫn thực hiện

-  Đề cương này được áp dụng cho sinh viên đại học chính qui khối ngành công nghệ, bắt đầu từ năm học 2012 – 2013.

-  Trong buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần giới thiệu đề cương học phần trong đó nêu rõ mục tiêu, nội dung vắn tắt, quy định về đánh giá học phần và yêu cầu đối với sinh viên.

Phê duyệt
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser