ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

 

1.  Tên học phần                                : QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

2.  Mã học phần                                :13200014

3.   Số tín chỉ                                      : 3(3,0,6)

4.  Trình độ                                        : Cho sinh viên hệ đại học

5.  Phân bố thời gian                       

    ─ Lý thuyết                                                           : 45 tiết

    ─ Thực hành, thí nghiệm                                     :   0 tiết          

    ─ Tự học                                                              : 90 tiết          

6.  Điều kiện tiên quyết                                             : Không

7.  Mục tiêu của học phần:

    Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: sử dụng các công cụ quản lý chất lượng để tìm nguyên nhân và đề xuất các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng. Hiểu được hệ thống quản lý chất lượng.

8.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung học phần đề cập đến các chức năng, phương pháp và công cụ quản lý chất lượng. Các phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng hiện nay. Các phương pháp đánh giá chất lượng.

9.  Nhiệm vụ của sinh viên:

      Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp.

      Bài tập: trên lớp và ở nhà

      Khác: theo yêu cầu của giảng viên.

10.             Tài liệu học tập:

    10.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Nguyễn Quốc Cừ, Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM & ISO 9000, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

    10.2. Tài liệu tham khảo:

[1] Lê Anh Tuấn, ISO 9000 - Tài liệu hướng dẫn thực hiện, Trung tâm thông tin khoa học - kỹ thuật hóa chất, 1999.

[2] Jonh S.Oakland, Quản lý chất lượng đồng bộ, Nhà xuất bản Thống kê, 1994.

[3] Đặng Minh Trang, Quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp, Nhà xuất bản thống kê, 1996.

[4] Nguyễn Đình Phan, Quản lý chất lượng trong các tổ chức, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

[5] Nguyễn Quang Toản, TQM và ISO 9000, Nhà xuất bản Thống kê, 1996.

 

11. Thang điểm thi:   10/10

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-            Dự lớp:75% trở lên tính theo số tiết lên lớp.

-            Thi giữa học phần: 30%

-            Thi kết thúc học phần: 50%

-            Các yêu cầu khác: 20% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác ….)

13. Nội dung học phần:

13.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần:

TT
Tên chương

Tổng số tiết hoặc giờ

Phân bố thời gian

(tiết hoặc giờ)

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

1

Chương 1: Một số vấn đề chung về chất lượng

18

6

0

12

 

2

Chương 2: Tổng quan về quản lý chất lượng

 

18

6

0

12

 

3

Chương 3: Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng

 

36

12

0

24

 

4

Chương 4: Hệ thống quản lý chất lượng

 

54

18

0

36

 

5

Chương 5: Quản lý Nhà nước về chất lượng

 

9

3

0

6

 

Tổng

135

45

0

90

 

 

13.2. Đề cương chi tiết của học phần:

Chương 1: Một số vấn đề chung về chất lượng.

1. Dẫn nhập môn học

1.1. Vị trí của chất lượng trong xu thế cạnh tranh toàn cầu.

1.2. Tình trạng quản lý chất lượng tại các nước đang phát triển.

1.3. Tình trạng quản lý chất lượng tại Việt Nam.

2. Một số khái niệm chất lượng

2.1. Chất lượng sản phẩm.

2.1.1. Sản phẩm là gì?

2.1.1.1. Khái niệm sản phẩm

2.1.1.2. Phân loại sản phẩm

2.1.1.3. Cấp sản phẩm

2.1.2. Chất lượng sản phẩm

2.1.2.1. Khái niệm

2.1.2.2. Các thuộc tính chất lượng sản phẩm

2.1.2.3. Các đặc điểm của chất lượng sản phẩm

2.1.3. Chất lượng tối ưu

2.2. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

2.4. Chi phí chất lượng.

2.5. Chất lượng kinh tế quốc dân của sản phẩm.

2.6 Khái niệm hoạt động kinh tế là gì?

Câu hỏi thảo luận chương 1

Chương 2: Tổng quan về quản lý chất lượng

1. Quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng (QLCL):

1.1. Quá trình phát triển của QLCL

1.2. Những bài học kinh nghiệm: 5 bài học

2. Các phương thức quản lý chất lượng

2.1. Khái niệm về quản lý chất lượng

2.2. Các phương thức quản lý chất lượng

2.2.1. Kiểm tra chất lượng – I (Inspection)

2.2.2. Kiểm soát chất lượng – QC (Quality Control)

2.2.3. Đảm bảo chất lượng – QA (Quality Assurance)

2.2.4. Kiểm soát chất lượng toàn diện – TQC (Total Quality Control)

2.2.5. Quản lý chất lượng toàn diện – TQM (Total Quality Management)

3. Hệ thống quản lý chất lượng

3.1. Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)

3.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp của HTQLCL

3.2.1. Mục tiêu của HTQLCL

3.2.2. Nhiệm vụ của HTQLCL

3.2.2.1. Giai đoạn đề xuất và thiết kế sản phẩm

3.2.2.2. Giai đoạn sản xuất

3.2.2.3. Giai đoạn sử dụng

3.2.3. Các biện pháp được sử dụng trong HTQLCL

3.3. Chu trình quản lý trong HTQLCL: 6 bước

3.3.1. Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ

3.3.2. Xác định các phương pháp đạt mục tiêu

3.3.3. Huấn luyện và đào tạo cán bộ

3.3.4. Thực hiện công việc.

3.3.5. Kiểm tra kết quả thực hiện công việc

3.3.6. Thực hiện những tác động quản lý thích hợp.

3.4. Các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng: 10 nguyên tắc

3.4.1. Định hướng vào khách hàng

3.4.2. Sự lãnh đạo

3.4.3. Sự tham gia của mọi thành viên

3.4.4. Chú trọng quản lý theo quá trình

3.4.5. Tính hệ thống

3.4.6. Nguyên tắc kiểm tra

3.4.7. Quyết định dựa trên sự kiện, dữ liệu thực tế

3.4.8. Cải tiến liên tục

3.4.9. Phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi

3.4.10. Nguyên tắc pháp lý

3.5. Các hoạt động của hệ thống QLCL:

3.5.1. Hoạch định chất lượng

3.5.2. Kiểm soát chất lượng.

3.5.3. Đảm bảo chất lượng

3.5.4. Cải tiến chất lượng

3.6. Các đặc điểm của hệ thống QLCL: 7 đặc điểm

3.6.1. Coi trọng phòng ngừa, làm đúng ngay từ đầu.

3.6.2. HTQLCL liên quan đến chất lượng con người

3.6.3. Chất lượng là trước hết chứ không phải lợi nhuận là trước hết.

3.6.4. Quản lý ngược dòng.

3.6.5. Tiến trình tiếp theo chính là khách hàng.

3.6.6. Quản lý chức năng ngang (chéo)

3.6.7. Đảm bảo thông tin và áp dụng thống kê chất lượng.

Câu hỏi thảo luận chương 2

Chương 3: Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng

1. Cách thức giải quyết vấn đề chất lượng – PS (Problem Solving): 7 bước

2. Nhóm chất lượng – QC (Quality Circle)

2.1. Nhóm chất lượng là gì?

2.2. Mục tiêu của nhóm chất lượng (NCL)

2.3. Các ý tưởng cơ bản của hoạt động nhóm chất lượng

2.4. Tổ chức hoạt động của nhóm chất lượng

2.5. Hoạt động nhóm chất lượng ở các nước và những bài học kinh nghiệm

3. Tấn công não (Brainstorming)

3.1. Khái niệm

3.2. Tác dụng

3.3. Các bước cơ bản để thực hiện tấn công não: 3 bước

3.4. Nguyên tắc tấn công não

4. Kiểm soát quá trình bằng thống kê – SPC hay SQC

4.1. Khái niệm

4.2. Các công cụ thống kê đơn giản

4.2.1. Phiếu kiểm tra (Check Sheet)

4.2.2. Biểu đồ Pareto (Pareto Diagram)

4.2.3. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

4.2.4. Biểu đồ phân bố tần số (Histogram)

4.2.5. Biểu đồ nhân quả (Cause and Effect Diagram)

4.2.6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

4.2.7. Biểu đồ tiến trình (Lưu đồ)

5. Các phương pháp quản lý chất lượng:

5.1. So sánh chuẩn (Benmarking)

5.2. Phương pháp 5S:

5.3. Phân tích kiểu sai hỏng và tác động FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Câu hỏi thảo luận chương 3

Chương 4: Hệ thống quản lý chất lượng

1. Hệ thống quản lý chất lượng

2. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

2.1. Tổ chức ISO

2.2. Giới thiệu về ISO 9000

2.3. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

3. Một số hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn khác.

3.1. Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP (Good manufacturing Practices)

3.2. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

3.3. Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm SQF (Safety Quality Food)

3.4. Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 – EMS (Environmental Management Systems)

3.5. Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội – SA (Social Accountability)

3.6. Tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp – OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series)

4. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM (Total Quality Management)

4.1. Tổng quan về TQM

4.2. Thực hiện TQM trong tổ chức.

4.3. Một số phương pháp phối hợp với TQM.

Câu hỏi thảo luận chương 4

Chương 5: Quản lý Nhà nước về chất lượng

1. Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động quản lý chất lượng

1.1. Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động QLCL

1.2. Hoạt động quản lý chất lượng tại các tổ chức Nhà nước.

2. Định hướng hoạt động quản lý Nhà nước tại Việt Nam về chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

2.1. Khái quát

2.2. Mục đích chính của QLNN đối với chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

2.3. Chiến lược và chính sách chất lượng của Nhà nước.

3. Các biện pháp quản lý Nhà nước về chất lượng.

3.1. Xây dựng, công bố các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng

3.2. Kiện toàn và phát huy vai trò quản lý Nhà nước của hệ thống các cơ quan chức năng.

3.3. Tiến hành các hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý đo lường, kiểm tra, thanh tra giám sát chất lượng.

3.4. Thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất và chất lượng.

Câu hỏi thảo luận chượng 5

 

14. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

15. Hướng dẫn thực hiện 

16. Phê duyệt  
Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
17:00, 1 thg 9, 2013