KSCL=TK‎ > ‎

Kế hoạch lên lớp theo tuần

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ (SQC)

NĂM HỌC 2013 – 2014

Đối tượng: Sinh viên ĐH (năm 3)

Tài liệu tham khảo chính:

[1]. Mạc Xuân Hòa, Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê, ĐH CNTP Tp.HCM, 2013

[2]. Bùi Nguyên Phong, Phòng ngừa khuyết tật trong sản xuất, Nxb Thống kê, 2000

[3]. Đặng Đình Cung, Bảy công cụ quản lý chất lượng, Nxb Trẻ, 2002

[4]. J.Andres Vasconcellos, Quality Assurance for the food industry: A practical approach, CRC Press LLC, 2004

Tuần

Nội dung

Phương pháp/phương tiện

Ghi chú

01

Giới thiệu môn học Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê và hướng dẫn thực hiện chuyên đề, bắt thăm chuyên đề.

Bổ túc kiến thức xác suất thống kê, Excel, Visio

Thuyết trình, powerpoint

 

02

Giới thiệu tổng quan, phiếu kiểm tra

Thuyết trình, powerpoint

 

03

Biểu đồ Pareto

Thuyết trình, powerpoint

 

04

Biểu đồ nhân quả

Thuyết trình, powerpoint

 

05

Biểu đồ phân bố

Thuyết trình, powerpoint

 

06

Biểu đồ kiểm soát

Thuyết trình, powerpoint

 

07

Biểu đồ phân tán

Thuyết trình, powerpoint

 

08

Báo cáo thuyết trình của các nhóm chuyên đề 01, 02, 03, 04 và 05.

SV báo cáo thuyết trình bằng powerpoint

 

Sinh viên thi giữa kỳ (Tự luận, 4 câu, 60 phút)

09

Lưu đồ

Thuyết trình, powerpoint

 

10

Biểu đồ tương đồng và biểu đồ quan hệ

Thuyết trình, powerpoint

 

11

Biểu đồ ma trận và phân tích dữ liệu theo ma trận

Thuyết trình, powerpoint

 

12

Biểu đồ cây và biểu đồ mũi tên

Thuyết trình, powerpoint

 

13

Biểu đồ chương trình quyết định theo quá trình

Thuyết trình, powerpoint

 

14

Báo cáo thuyết trình của các nhóm chuyên đề 06, 07, 08, 09 và 10.

SV báo cáo thuyết trình bằng powerpoint

 

15

Hệ thống kiến thức

Ôn tập thi cuối học phần

Vấn đáp – hệ thống

 

Thi cuối học phần (đề chung toàn trường)

Tự luận 4 câu 60 phút

 

Tuần 01 (02 tiết)

đăng 04:04, 25 thg 8, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng   [ đã cập nhật 17:19, 1 thg 9, 2013 ]

Hoạt động 1:
  1. Giới thiệu môn học Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê;
  2. Phương pháp dạy, học và đánh giá môn học;
  3. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề.

Hoạt động 2:

  1. Giới thiệu về các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng;
  2. Tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ thống kê.

1-1 of 1