HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
 • Chia nhóm: SV tự lập nhóm 7, 9, 11 hoặc 13 người
 • Chuyên đề là sản phẩm làm việc của nhóm SV minh chứng quá trình lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu đặt ra đối với mỗi học phần.
 • Sản phẩm này trình bày trên file Powerpoint 2003/20007/2010 (theo mẫu), nộp trước 1 tuần theo lịch báo cáo trên lớp.
 • Trình bày công thức toán trên Powerpoint 2003:  Insert - Object - Microsoft Equation 3.0 - Nhập công thức - Ok - Chỉnh công thức theo slide trình chiếu (đối với Powerpoint 2007/2010:  Insert - chọn Equation hoặc Symbol - chọn ký hiệu toán).
 • Cấu trúc file báo cáo:
 • Slide trang bìa (logo, tên trường, khoa, tên chuyên đề, GV hướng dẫn, nhóm SV, ngày hoàn thành)

  Slide kế hoạch thực hiện (5W – 1H)

  Slide đặt vấn đề

  Slide giải quyết vấn đề (nội dung thực hiện)

  Slide kết luận vấn đề

  Slide tài liệu tham khảo

 • Cách nộp:
 • Sau khi báo cáo 1 tuần, nhóm về trả lời 3 câu hỏi nộp file hoàn chỉnh về địa chỉ mail: kiettamgiang@yahoo.com

  Tên file: Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.ppt hoặc Thứ tự nhóm_tên chuyên đề.pptx


DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

 

[01]. Hệ thống kiến thức xác suất thống kê trong 7 QC Tools


[02]. Một số chỉ tiêu cụ thể trong đánh giá chất lượng


[03]. Statistical Methods for Quality Control


[04]. Modeling Process Quality


[05]. Control Charts for Variables


[06]. Statistiacl Methods of Quality Control in Food Industry


[07]. Hệ thống bài tập dùng trong 7 QC Tools


[08]. The New Seven Quality Control Tools


Tải file đăng ký ở cuối trang này (Huong dan chuyen de SQC.pdf)


  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ (30%)

 

TT

Tiêu chí

Điểm

1

Hình thức đúng biểu mẫu và báo cáo đúng thời gian

1,0

2

Kế hoạch làm việc nhóm

0,5

3

Đặt vấn đề

0,5

4

Giải quyết vấn đề

5,0

5

Kết thúc vấn đề

0,5

6

Tài liệu trích dẫn

0,5

7

Thuyết trình (powerpoint)

1,0

8

Trả lời câu hỏi

1,0

Tổng điểm

10

Lưu ý:

1.      Tất cả chuyên đề đều phải bảo vệ trên lớp theo đúng thời gian qui định, khi bảo vệ phải có đầy đủ các thành viên trong nhóm;

2.      Sau khi nhận được điểm tổng (là tích của số thành viên trong nhóm với điểm chuyên đề), trưởng nhóm về hội ý với nhóm để thảo luận chia điểm cho từng thành viên của nhóm (tùy theo đóng góp), nộp lại bảng điểm cho Thầy có chữ ký của tất cả các thành viên trong nhóm;

3.      Trưởng nhóm làm việc với Thầy để xác nhận điểm cuối cùng và chứng kiến Thầy vào điểm trong danh sách theo qui định của Trường. Đây là danh sách điểm chính thức, Trưởng nhóm có trách nhiệm thông báo đến từng thành viên;

4.      Mọi khiếu nại của sinh viên về điểm có thể liên hệ với Thầy bằng cách gặp trực tiếp (theo lịch tiếp sinh viên), điện thoại hoặc gửi email.

Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
02:14, 6 thg 9, 2013