ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1.  Tên học phần                                : KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG

                                                              PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

2.  Mã học phần                                :

3.  Số tín chỉ                                       : 2(2,0,4)

4.  Trình độ                                        : Đại học

5.  Phân bố thời gian                        :

-     Lý thuyết                                                               : 30 tiết

-     Bài tập, thảo luận trên lớp                                  : 0 tiết

-     Thực hành, thí nghiệm                                         : 0 tiết

-     Thực tập tại các xưởng hoặc cơ sở sản xuất     : 0 giờ

-     Làm tiểu luận, bài tập lớn                                   : 0 tiết

-     Đồ án, khóa luận tốt nghiệp                               : 0 tiết

-     Tự học                                                                    : 60 tiết          

6.  Điều kiện tiên quyết: Không

7.  Mục tiêu của học phần:

      Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng sau:

-     Học phần này cung cấp cho sinh viên khái niệm và khả năng sử dụng công cụ thống kê để kiểm soát độ ổn định của quy trình sản xuất bao gồm: đánh giá trọng số của từng yếu tố tác động lên thành phẩm, nhận biết và loại bỏ các nguyên nhân gây sai lỗi và xác định hiệu quả của việc cải tiến.

8.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này gồm các nội dung sau:

-         Khái niệm và phương pháp sử dụng 7 công cụ thống kê cổ điển bao gồm: phiếu kiểm tra, biểu đồ pareto, biểu đồ nhân quả, biểu đồ phân bố, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ phân tán, phương pháp phân vùng.

-         Khái niệm và phương pháp sử dụng 7 công cụ thống kê mới bao gồm: biểu đồ tương đồng, biểu đồ quan hệ, biểu đồ ma trận, phân tích dự liệu theo phương pháp ma trận, biểu đồ cây, biểu đồ mũi tên và sơ đồ quá trình ra quyết định.

9.      Nhiệm vụ của sinh viên:

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

-          Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp.

-          Bài tập: trên lớp và ở nhà

-          Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập

    10.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Khoa Công nghệ thực phẩm. Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê, ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM.

    10.2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Juran M.J., Godfrey B.A., 1999. Juran’s Quality Handbook, McRaw-Hill, pg. 1699

[2]. Vasconcellos, A.J., 2005. Quality Assurance for the food industry: A practical approach, CRC Press, pg. 421    

11. Thang điểm thi:  10/10

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-          Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp.

-          Thi giữa học phần: 20%

-          Thi kết thúc học phần: 50%

-          Khác: 30% ( Thảo luận, tiểu luận…)

13. Nội dung học phần:

13.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần:

TT
Tên chương

Tổng số tiết hoặc giờ

Phân bố thời gian

(tiết hoặc giờ)

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

1

Chương 1: Giới thiệu

6

2

0

4

 

2

Chương 2: Bảy công cụ thống kê cổ điển trong kiểm soát chất lượng.

60

20

0

40

 

3

Chương 3: Bảy công cụ thống kê hiện đại trong kiểm soát chất lượng

24

8

0

16

 

Tổng

90

30

0

60

 

13.2. Đề cương chi tiết của học phần:

Chương 1: Giới thiệu

1.1.       Giới thiệu về các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng

1.2.       Tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ thống kê

Chương 2: Bảy công cụ thống kê cổ điển trong kiểm soát chất lượng

2.1.      Phiếu kiểm tra

2.2.      Biểu đồ pareto

2.3.      Biểu đồ nhân quả

2.4.      Biểu đồ phân bố

2.5.      Biểu đồ kiểm soát

2.6.      Biểu đồ phân tán

2.7.      Lưu đồ

Chương 3: Bảy công cụ thống kê hiện đại trong kiểm soát chất lượng

3.1.   Biểu đồ tương đồng

3.2.   Biểu đồ quan hệ

3.3.   Biểu đồ ma trận

3.4.   Phân tích dữ liệu theo phương pháp ma trận

3.5.   Biểu đồ cây

3.6.   Biểu đồ mũi tên

3.7.   Sơ đồ quá trình ra quyết định

14. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

-             Máy chiếu (projector) và màn chiếu

-             Bảng, phấn

15. Hướng dẫn thực hiện

    Học phần này áp dụng cho sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm.   

16. Phê duyệt  

Ċ
Kiệt Dương Hoàng,
17:14, 1 thg 9, 2013