KTL‎ > ‎

Kế hoạch lên lớp theo tuần


Tuần 15

đăng 21:09, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chương 7: PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN (tham khảo)

7.1. Giới thiệu

7.2. Phương pháp làm trơn

7.3 Phương pháp làm phân rã

7.4 Phương pháp Box-Jenkins


Hệ thống kiến thức và bài tập

Tuần 14

đăng 21:07, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chương 6: ĐA CỘNG TUYẾN

6.1. Khái quát về đa cộng tuyến

6.2. Ước lượng hệ số hồi qui khi có đa cộng tuyến

6.3. Hậu quả của đa cộng tuyến

6.4. Cách phát hiện và khắc phục đa cộng tuyến

 

Tuần 13

đăng 21:06, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

5.2. Biến giả với hệ số góc khác nhau

5.3. Biến giả với tung độ góc và hệ số góc khác nhau

5.4. Biến giả trong phân tích thời vụ

 

Tuần 12

đăng 21:05, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

5.1.4. Hồi qui với một biến định lượng và hai biến định tính

 

Tuần 11

đăng 21:03, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chương 5. HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ

5.1. Khái niệm về biến giả

5.1.1. Biến định lượng và biến định tính

5.1.2. Hồi qui với một biến định lượng và một biến định tính

5.1.3. Hồi qui với một biến định lượng và một biến định tính có nhiều hơn hai phạm trù

 

Tuần 10

đăng 21:02, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

4.2.4. Ma trận hệ số tương quan và ma trận hiệp phương sai

4.2.5. Ước lượng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi qui

4.2.6. Kiểm định sự phù hợp của mô hình

4.2.7. Dự báo

4.3. Một số dạng hàm (tham khảo giáo trình)

4.3.1. Hàm sản xuất Cobb – Douglas

4.3.2. Mô hình hồi qui đa thức

 

Tuần 09

đăng 21:01, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

4.1.4. Hệ số xác định và hệ số xác định có điều chỉnh

4.1.5. Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi qui

4.1.6. Kiểm định giả thuyết đồng thời

4.2. Mô hình hồi qui tuyến tính k biến

4.2.1. Hàm hồi qui dạng ma trận và các giả định của mô hình

4.2.2. Ước lượng các hệ số hồi qui

4.2.3. Hệ số xác định và hệ số xác định có điều chỉnh

 

Tuần 08

đăng 20:59, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH BỘI

4.1. Mô hình hồi qui tuyến tính ba biến

4.1.1. Giả định của mô hình

4.1.2. Ước lượng các hệ số của mô hình hồi qui ba biến

4.1.3. Phương sai, sai số chuẩn và khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui

 

Tuần 07

đăng 20:58, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

3.6. Dự báo bằng mô hình hồi qui đơn

3.7. Mô hình hồi qui tuyến tính đơn mở rộng

 

Tuần 06

đăng 20:57, 25 thg 2, 2013 bởi Kiệt Dương Hoàng

3.2. Phương sai và sai số chuẩn của hệ số hồi qui

3.3. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui

3.4. Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi qui và phương sai của nhiễu

3.5. Hệ số xác định và kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi qui


1-10 of 15