Sách, giáo trình chính

    [1] Đặng Ngọc Lý, Phan Thị Xuân, Đoàn Thị Minh Phương, Giáo trình Hóa Phân tích, Trường Đại Học  Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2012

Tài liệu tham khảo

    [1] Trần Tử Hiếu, Hóa học phân tích, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2004.

    [2] Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Ánh Mai, Câu hỏi và bài tập hóa phân tích 1, Trường Đại học khoa học Tự Nhiên, 2000.

    [3] Nguyễn Thị Thu Vân, Phân tích định lượng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

    [4] A.P.Kreskov, Cơ sở lý‎ thuyết phân tích định lượng, Nhà xuất bản đại học và giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội, 1989.

    [5] Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi, Cơ sở Hóa học phân tích, Nhà Xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2010.

  [6] G.H.Jeffery, J. Bassett, J. Mendham, R.C.Denney, Textbook of chemical analysis, Longman Scientific & Technical Copublished in the United States with Joln wiley & Sons.Inc. New York 1989

    [7] Danien C. Harris, Quantitative chemical analysis, W.H. Freeman, 2010